Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Św. Socjalnych
Nowe zasady korzystania z wypoczynku


Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych informuje uprawnionych do korzystanie w 2014 roku ze świadczeń z ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A., że w zakresie wypoczynku po pracy organizowanego w 2014 r. obowiązują nowe zasady:

1. Osoba uprawniona przed złożeniem wniosku jest zobowiązana dostarczyć - do firmy obsługującej ZFŚS, tj. BP "PARTNER" Sp. z o.o. Sp. Komandytową - "Informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.".- wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2. W "Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A." należy podać średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tej informacji, obliczone wg zasad ujętych w § 8 Regulaminu ZFŚS.

3. Dochody podane w informacji są ważne przez okres 6 miesięcy od ich złożenia ale nie dłużej niż do 31.12.2014 r.

4. Jeśli osoba uprawniona nie złoży Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS może korzystać ze świadczeń z ZFŚS jak osoba deklarująca najwyższy dochód w rodzinie (tj. z najniższym dofinansowaniem).

5. Świadczenia przyznane osobom uprawnionym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniu z tego podatku - stosownie do postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz.176 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

6. Do organizowania wypoczynku po pracy w 2014 r, Pracodawca upoważnia podmioty wyspecjalizowane w organizowaniu powyższej działalności, tj. Biuro Podróży "Partner" Sp. z o.o. Sp. Komandytową oraz HUT-PUS S.A. W zakresie wypoczynku po pracy uprawniony może skorzystać z ofert dotyczących wycieczek lub rajdów dostępnych w każdej z ww. firm.

7. Wysokość dofinansowania do wypoczynku po pracy jest zróżnicowana i zależna od dochodu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i 8 Regulaminu ZFŚS oraz z zastosowaniem poniższej tabeli nr 4, a także z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt. 8 poniżej.

TABELA NR 4 Dopłaty z ZFŚS do "wypoczynku po pracy"

Lp.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie
(w złotych)

% dopłaty do świadczeniadla osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚŚ

1.

do 1000

60%

2.

od 1001  do 2500

50%

3.

od 2501 do 3500

40%

4.

powyżej 3500

30%

8. Dofinansowanie do wypoczynku po pracy realizowane jest w 2014 roku w miarę posiadanych środków z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na koncerty na basen itp.: uprawnieni mogą skorzystać łącznie z 6 tego typu świadczeń w roku na osobę, z zastrzeżeniem postanowień ppkt.b,

b) karty MULTISPORT i Karty MULTISPORT KIDS lub inne karty o podobnym charakterze: pracownicy i uprawnieni członkowi ich rodzin, zgodnie z zawarta umową dot. kart, przy czym karta traktowana jest jako 2 świadczenia na rok tj. 1 świadczenie na półrocze.

c) wycieczki -nie można łączyć kilku wyjazdów wycieczkowych:

- uprawnieni - do 2 wycieczek wielodniowych na rok (w tym 1 wycieczki zagranicznej). Przy czym maksymalny czas trwania jednej z wycieczek to do 6 dni (maksymalnie 4 noclegi), a drugiej z wycieczek to do 10 dni (maksymalnie 7 noclegów),

- uprawnieni do 2 wycieczek jednodniowych na rok (wyjazd i powrót tego samego dnia).

d) pobyty w Hotelu Jaskółka w Ustroniu lub Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Karolinka w Karpaczu: pracownicy i uprawnieni członkowie ich rodzin :

- pobyty zwykłe - łącznie do 7 osobodni w roku,

- pobyty specjalne (Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz "długie weekendy") - łącznie do 3 osobodni w roku.

Nie można łączyć pobytów zwykłych ze specjalnymi.

e) rajdy: uprawnieni - do 2 rajdów na rok.

9. Wnioski w zakresie wypoczynku po pracy składane są bezpośrednio u organizatora wypoczynku tj. w Biurze Podróży "Partner" Sp. z o.o. Sp. Komandytową.

10. W Biurze Podróży "Partner" Sp. z o.o. Sp. Komandytową dokonuje się wszelkich formalności związanych z dostępnymi ofertami wypoczynku po pracy (w tym wpłata zaliczki/należności), na dofinansowanie których zgodę udzieliła Śląsko-Dąbrowska TKŚS. Oferty dostępne są na stronie firmy http://www.bppartner.com.pl w zakładce ArcelorMittal Poland SA.Ponadto

W zakresie świadczeń profilaktycznych (§ 13):

Wymienieni w § 13 pracownicy mogą skorzystać w 2014 roku z dwóch świadczeń profilaktycznych w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez względu na czas jego trwania).

Natomiast pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat,

(§ 13 pkt. 2 ppkt b) składając wniosek na drugie świadczenie w 2014 r. jest zwolniony z obowiązku dołączania zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie 15 lat.

W zakresie pożyczek na cele mieszkaniowe (§ 18) wyznacza się termin składania wniosków przez pracowników do 30.04.2014 r. Natomiast wypłata pożyczek będzie realizowana sukcesywnie od czerwca 2014 r.

Przy czym w przypadku zakupu mieszkania z zasobów Spółki pracownikowi może zostać udzielona pożyczka na cele mieszkaniowe (§ 18) w wysokości ujętej w ofercie wykupu/zakupu, ale nie wyższej niż 15.000 zł z oprocentowanie w wysokości 4% w skali rocznej. Decyzję w przedmiotowym zakresie podejmuje TKŚS.


<
Informacje z Komisji <> O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -